Sex Spotkania

Regulamin usługi „SMS MT”

§ 1. Uwagi ogólne

1. Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)

2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. (zwanych dalej: Użytkownikami).

3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:

– na numer 60186 – o treści START FOTO,

– na numer 60386 – o treści START VIDEO,

– na numer 60286 – o treści START VIDEO.

2. Użytkownik ponosi opłatę za każdego otrzymanego zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi.

3. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość wynosi w przypadku Usługi:

– START FOTO 1,00 pln netto/ 1,23 pln brutto,

– START VIDEO (na nr 60386) 3,00 pln netto /3,69 pln brutto

– START VIDEO (na nr 60286) 2,00 pln netto /2,46 pln brutto.

4. Użytkownik w ramach zamówionej Usługi będzie otrzymywał wiadomości zawierające zdjęcia lub filmy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

5. W zależności od rodzaju wybranego Serwisu, Użytkownik otrzyma:

– w ramach Serwisu START FOTO – MMS MT ze zdjęciem i ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 10:00,

– w ramach Serwisu START VIDEO (60386) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS w każdy poniedziałek, środę i piątek ok. godz. 18:00,

– natomiast w ramach Serwisu START VIDEO (60286) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 20:00.

6. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
7. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.

8. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać – w zależności od rodzaju aktywowanej Usługi – bezpłatny SMS o treści:

– STOP FOTO na numer SMS MT 60186 lub

– STOP VIDEO na numer SMS MT 60386 lub

– STOP VIDEO na numer SMS MT 60286.

9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.

11. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
§ 3. Materiały audiowizualne

 

1. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

2. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.

3. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

 

§ 4. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach www tj. www.slicznotki.pl, www.blondi.pl, www.zboczone.pl
  2. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem – przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.

5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub uprawnione organy publiczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

7. W żadnym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 

Pobierz zdjęcia na telefon

http://www.landrynka.pl/

SEXvideo- najnowsze filmy
FOTKI na Twój telefon
http://www.landrynka.pl/
Zapraszam na magiczny seks
http://www.landrynka.pl/
EROpuzzle

Wygraj 5 MINUT DARMOWEJ rozmowy! To proste! Wystarczy, że ułożysz zdjęcie wybranej dziewczyny.


gifgifs.com
ZABAW SIĘ i pobierz fotki
http://www.landrynka.pl/
Byłam bardzo niegrzeczna…
http://www.landrynka.pl/
GoRące SEXzwierzenia
www.pornotube.chatlive.pl
http://www.pornotube.chatlive.pl/preindex2.php
Szukaj w swojej miejscowości
SEX – rozmowy 24h
Szukaj po nicku
WWW.BLONDI.PL
http://slicznotki.pl/
Quick Search
Jestem:
 
  Szukam:
 
  Wiek:
  to  
  Województwo:
 
  Z foto:
 
 
Nowe doznania !!!

http://www.landrynka.pl

Gorący PAKIET może być Twój
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.